Telefon: (+48) 32 718 68 22

Jesteś tutaj: Aktualności Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia


Na terenie  województwa śląskiego - Miasto Bytom (Śródmieście) realizujemy projekt:

„Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”

Zaplanowana w ramach projektu forma opieki tj. utworzenie Centrum Operacyjno-Pomocowego wspartego nowoczesną platformą teleopieki TeleMED24 ma na celu objęcie opieką 40 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Bytom. Grupą docelową są osoby dorosłe, zamieszkujące teren rewitalizacji Miasta Bytom (Śródmieście), które ze względu na swój wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, niesamodzielność wymagają odpowiedniej i specjalistycznej opieki. Osoby te będą miały zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania na czas realizacji projektu tj. 23 miesiące począwszy od dnia 1 grudnia 2018 roku.

 W Bytomiu, tak jak w całym kraju występuje proces starzenia się społeczeństwa. Jak wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji Bytomia 2020+, w 2015 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły w Polsce 19,6% populacji, w województwie śląskim 20,7%, a w Bytomiu aż 22,1%. Wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym rodzi konieczność podejmowania działań wychodzących naprzeciw problemom, z jakimi borykają się osoby starsze. Ponadto w Bytomiu odnotowuje się duże problemy w obszarze zdrowia oraz złą sytuację osób niepełnosprawnych. Jak wynika z informacji przedstawionych w GPR Bytom 2020+ na obszarze rewitalizacji problemy zdrowotne występują znacznie silniej niż w całym mieście.

Mając powyższe na uwadze w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) utworzyliśmy Centrum Operacyjno-Pomocowe jako kolejny projekt ukierunkowany na pomoc potrzebującym.
   

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu może się zapisać każda bez względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Oprócz pomocy rehabilitantów oraz pielęgniarek zapewniamy  24 godzinny monitoring uczestników za pomocą tzw. opasek życia.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką TeleMED24 muszą mieszkać na terenie Bytomia (Śródmieścia) oraz muszą być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Spełnienie tych dwóch kryteriów już pozwala im wziąć udział w projekcie.

Jak wziąć udział w projekcie?

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie wymogów formalnych oraz złożenie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego 

I etap rekrutacji rozpoczyna się od dnia 01 listopada 2018

Kolejny krok to złożenie Formularza Zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy składamy w wersji papierowej do biura  Centrum Operacyjno-Pomocowego ul. Karola Miarki 8 Bytom (  Śródmieście ) lub przesyłamy on-line na adres e-mail: biuro@telemed24eu.

I etap rekrutacji rozpoczyna się od dnia 01 listopada 2018

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o projekcie?  ZADZWOŃ POD NUMER:  883 51 66 44

                                                                                                                                

OGŁOSZENIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Formularz rekrutacyjny do projektu TeleMED24

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie TeleMED24

Oświadczenie uczestnika do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa


Beneficjent  projektu: MKW Sp. z o.o. ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Jesteśmy podmiotem leczniczym. Od blisko 10 lat zajmujemy się pomocą naszym pacjentom między innymi w zakresie pielęgniarskie opieki długoterminowej domowej jak i rehabilitacji. Realizujemy świadczenia kontraktowane z NFZ jak i komercyjne. 

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul. Karola Miarki 8
41-902 Bytom


NA SKRÓTY